El proper 29 de desembre tindrà lloc la primera convocatòria

El Consell d’Administració ha acordat convocar junta general ordinària d’accionistes de la societat, que tindrà lloc, en primera convocatòria el proper 29 de Desembre de 2017 a les 19:00 hores al domicili social de l’entitat (Palau Olímpic) carrer Ponent, 143-161 de Badalona i en segona convocatòria el següent dia 30 a la mateixa hora i lloc, amb motiu de prendre acords en relació al següent

 

ORDRE DEL DIA

Primer.- Informe del President del Consell d’Administració

Segon.- Examen i aprovació, si escau, de les comptes anuals, així com de la gestió del Consell d’Administració i proposta d’aplicació del resultat: tot relacionat a l’exercici social tancat el 30 de juny de 2017.

Tercer.- Lectura i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici 2017/2018.

Quart.- Cessament i nomenament de nous Consellers

Cinquè.- Informe dels acords amb l’Ajuntament de Badalona i repercussió a l’estat de la SAD

Sisè.- Aprovació de l’acta de la sessió i designar a la persona per protocol·litzar els acords presos.

Setè.- Precs i preguntes

 

Així mateix, a partir de la present convocatòria, qualsevol soci podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, copia dels documents que han de ser sotmesos a l’aprovació per la mateixa. Tal i com disposa l’article 197 del text refós de la Llei de Societats de Capital, fins al setè dia anterior al previst per la celebració de la Junta General, els accionistes podran sol·licitar del Consell d’Administració, per escrit o verbalment durant la mateixa, els informes i aclariments que considerin oportuns relacionats amb els assumptes de l’ordre del dia.

Els accionistes podran fer-se representar a la Junta General per qualsevol altre accionista mitjançant escrit exprés.