De conformitat amb el que disposa l’article 9.2 dels Estatuts del Club Joventut Badalona, la Junta Directiva va acordar convocar l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària que tindrà lloc en el Pavelló Olímpic de Badalona (C. Ponent 143-161, Badalona), el proper dia 21 de desembre de 2023, a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona convocatòria, si fos precís, amb l’Ordre del Dia i informació que a continuació es detalla:

Primer.- Cobrir vacant de membre de la Junta Directiva per cessament a causa de mort.

Segon.- Aprovació dels Comptes dels exercicis 2021-2022 i 2022-2023, i aprovació pressupost exercici 2023-2024.

Tercer.- Precs i preguntes

Quart.- Lectura i aprovació de l’Acta

Els socis tenen a la seva disposició, de forma gratuïta, tota la documentació necessària en relació a l’Ordre del Dia i, en especial, el dret a examinar i obtenir còpia gratuïta dels Comptes i del pressupost que se sotmeten a deliberació i aprovació, en les Oficines del Club (Pavelló Olímpic de Badalona), C. Ponent, 143-161, 08012, Badalona, en horari de 9h a 14 h, de dilluns a divendres.

Badalona, a 29 de novembre de 2023
Sr. Bernat Montoya Mora
Secretari de la Junta Directiva