Tindrà lloc, en primera convocatòria, el proper 19 de desembre de 2023, a les 19:00 hores

El proper 19 de desembre de 2023 a les 19h. en primera convocatòria, tindrà lloc la celebració de la Junta General Ordinària, en el domicili social de l’entitat (Palau Olímpic de Badalona), carrer Ponent, 143-161, de Badalona i en segona convocatòria el següent dia 20 de desembre de 2023, a la mateixa hora i lloc, amb motiu de prendre els acords en relació al següent


Ordre del dia
 

Primer.-       Informe del President del Consell d’Administració

Segon.-        Presa de raó de la defunció del conseller de la societat D. Xavier Villanueva Criado.

Tercer.-        Examen i aprovació, si escau, de les comptes anuals, així com de la gestió del Consell d’Administració i la proposta d’aplicació del resultat: tot allò relacionat amb l’exercici social tancat el 30 de juny de 2023.

Quart.-         Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió i delegació de facultats per la formalització, inscripció i execució dels acords adoptats. 

Cinquè.-       Precs i preguntes

A partir de la present convocatòria, de conformitat amb el que disposa l'article 272 de la Llei de Societats de Capital, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, còpia dels documents que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta General.

De conformitat amb el que disposa l'article 287 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la present convocatòria, els accionistes tindran dret a examinar en el domicili social i a obtenir o sol•licitar l'enviament de forma immediata i gratuïta del text sencer de les modificacions estatuàries proposades (així com el text íntegre de la proposta d'estatuts refosos de la Societat incorporant aquestes modificacions) i el corresponent informe dels administradors sobre les mateixes.

Així mateix, tal i com disposa l'article 197 de la Llei de Societats de Capital, des de la data de la publicació de la present convocatòria i fins el setè dia anterior al previst per la celebració de la Junta General, els Srs. Accionistes podran sol•licitar, per escrit, al Consell d’Administració, les informacions o aclariments que considerin, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents relatives als assumptes compresos a l'Ordre del Dia. Durant la celebració de la Junta General, els Srs. Accionistes també podran sol• licitar verbalment les informacions o aclariments que considerin convenients relatius als punts compresos a l'Ordre del Dia.

Els drets d’assistència, representació i vot dels Srs. Accionistes es regiran pel que disposa als Estatus Socials i la legislació vigent.


El Secretari del Consell d’Administració