Tindrà lloc, en primera convocatòria, el proper dia 13 de desembre de 2022, a les 19:00 hores

El Consell d’Administració ha acordat convocar als Srs. Accionistes de Club Joventut Badalona, S.A.D. (la "Societat") a la Junta General Ordinària d'Accionistes, que tindrà lloc, en primera convocatòria, el proper dia 13 de desembre de 2022, a les 19:00 hores, en el domicili social de l'entitat (Pavelló Olímpic), carrer Ponent, 143-161, de Badalona i en segona convocatòria el següent dia 14 de desembre de 2022, a la mateixa hora i lloc, amb motiu de prendre acords en relació amb el següent

Ordre del dia

Primer.- Informe del President del Consell d’Administració.

Segon.- Examen i aprovació, si escau, de les comptes anuals, així com de la gestió del Consell d’Administració i de la proposta d’aplicació del resultat: tot relacionat a l'exercici social tancat el 30 de juny de 2022

Tercer.- Examen i aprovació, si escau, de la modificació dels articles 1, 3, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 40, 41 i la Disposició Transitòria dels estatuts socials i consegüent aprovació dels estatuts refosos de la Societat.

Quart.- Reelecció de tots els actuals membres del Consell d’Administració en el seu càrrec de consellers.

Cinquè.- Determinació de la remuneració màxima anual dels administradors

Sisè.- Delegació de facultats.

Setè.- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió i delegació de facultats per la formalització, inscripció i execució dels acords adoptats.

Vuitè.- Precs i preguntes.

A partir de la present convocatòria, de conformitat amb el que disposa l'article 272 de la Llei de Societats de Capital, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, còpia dels documents que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta General.

De conformitat amb el que disposa l'article 287 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la present convocatòria, els accionistes tindran dret a examinar en el domicili social i a obtenir o sol·licitar l'enviament de forma immediata i gratuïta del text sencer de les modificacions estatuàries proposades (així com el text íntegre de la proposta d'estatuts refosos de la Societat incorporant aquestes modificacions) i el corresponent informe dels administradors sobre les mateixes.

Així mateix, tal com disposa l'article 197 de la Llei de Societats de Capital, des de la data de la publicació de la present convocatòria i fins al setè dia anterior al previst per la celebració de la Junta General, els Srs. Accionistes podran sol·licitar, per escrit, al Consell d’Administració, les informacions o aclariments que considerin, o formular per escrit les preguntes que considerin pertinents relatives als assumptes compresos a l'Ordre del Dia. Durant la celebració de la Junta General, els Srs. Accionistes també podran sol·licitar verbalment les informacions o aclariments que considerin convenients relatius als punts compresos a l'Ordre del Dia.

Els drets d’assistència, representació i vot dels Srs. Accionistes es regiran pel que disposa als Estatus Socials i la legislació vigent.

El Secretari del Consell d’Administració

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars. Si no canvia la configuració del seu navegador, accepta el seu ús.