De conformitat amb el que disposen els articles 19 i concordants dels Estatuts del Club Joventut Badalona vigents i altres normes d’aplicació, la Junta Directiva, reunida el 16 d’abril de 2021, va acordar convocar Assemblea General Ordinària i Extraordinària que tindrà lloc en el Pavelló Olímpic de Badalona (carrer Ponent 143-161, Badalona), el proper dia 24 de maig de 2021, a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona convocatòria, si fos precís, en el transcurs de la qual es procedirà, entre altres, a l’acte de les votacions per a l’elecció de la Junta Directiva, amb l’Ordre del Dia i informació que a continuació es detalla:

Primer.- Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General anterior

Segon.- Eleccions a la Junta Directiva del Club Joventut Badalona

REQUISITS DE LA CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS

Electors i elegibles
 Són electores i elegibles les persones que siguin sòcies de ple dret i que no tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la convocatòria.
 
Constitució de la Junta Electoral
Els socis interessats a formar part de la Junta Electoral i que reuneixin les condicions esmentades anteriorment, hauran d’assistir a l’acte de sorteig dels membres de la Junta Electoral, que tindrà lloc el dimarts 27 d’abril de 2021, a les 18:45 hores, a les oficines del Club, al Pavelló Olímpic, carrer Ponent, 143-161, de Badalona.
El sorteig es realitzarà entre els socis i sòcies, i en resultaran tres membres en actiu (un dels quals en serà el president o presidenta i un altre secretari o secretària) i tres suplents.
 
Cens electoral
Un cop constituïda la Junta Electoral, el cens electoral s’exposarà per a les persones associades, entre els dies 28 d’abril i el 4 de maig de 2021, a les Oficines del Club, per tal que es puguin formular les reclamacions als efectes d’esmena en el termini establert. 
 
Candidatures
Les candidatures s’hauran de presentar, en un sobre tancat, a la Junta Electoral, entre els dies 5 i el 12 de maig, i hauran d’estar formades per un mínim de 5 i un màxim de 15 membres, dels quals s’anomenaran un secretari, un tresorer i un Vicepresident, encapçalades pel candidat a President. Les candidatures hauran d’anar signades pels candidats i acompanyades de la fotocopia del D.N.I.

Atès el que disposa l’article 22.2 dels estatuts, si es presentés o fos vàlida només una única candidatura, la Junta Electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la Junta Directiva, sense necessitat de realitzar l’acte de les votacions per a l’elecció de la Junta Directiva.

Els candidats elegits han de prendre possessió dins els 5 dies següents a la seva elecció.
 
Tercer.- Aprovació dels Comptes dels exercicis 2018-2019 i 2019-2020 i aprovació pressupost exercici 2020-2021.

Quart.- Precs i preguntes
Els socis tenen a la seva disposició, de forma gratuïta, tota la documentació necessària en relació a l’Ordre del Dia i, en especial, el dret a examinar i obtenir còpia gratuïta dels Comptes i del pressupost que se sotmeten a deliberació i aprovació, en les Oficines del Club (Pavelló Olímpic de Badalona), C. Ponent, 143-161, 08012, Badalona, en horari de 9h a 14 h, de dilluns a divendres.


Badalona, a 16 d’abril de 2021
Sr. Bernat Montoya Mora
Secretari de la Junta Directiva
Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars. Si no canvia la configuració del seu navegador, accepta el seu ús.