El Consell d’Administració ha acordat convocar als Srs. Accionistes del Club Joventut Badalona, S.A.D. (la “Societat”) a la Junta General Ordinària d’Accionistes, que tindrà lloc, en primera convocatòria, el proper dia 14 de Desembre de 2020, a les 18:00 hores, al domicili social de l’entitat (Palau Olímpic), carrer Ponent, 143-161, de Badalona i en segona convocatòria el següent dia 15 de desembre de 2020, a la mateixa hora i lloc, amb motiu de prendre acords en relació al següent


Ordre del dia
 

Primer.-        Informe del President del Consell d’Administració.

Segon.-         Examen i aprovació, si escau, de les comptes anuals, així com de la gestió del Consell d’Administració i proposta d’aplicació del resultat: tot relacionat a l’exercici social tancat el 30 de juny de 2020.

Tercer.-         Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la sessió i delegació de facultats per la formalització, inscripció i execució dels acords presos.

Quart.-         Precs i preguntes.

A partir de la present convocatòria, de conformitat amb el que disposa l’article 272 de la Llei de Societats de Capital, qualsevol accionista podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, còpia dels documents que seran sotmesos a l’aprovació de la Junta General.

Així mateix, tal i com disposa l’article 197 de la Llei de Societats de Capital, des de la data de la publicació de la present convocatòria i fins el setè dia anterior al previst per la celebració de la Junta General d’Accionistes, els Srs. Accionistes podran demanar, per escrit al Consell d’Administració, les informacions o aclariments que considerin, o formular per escrit les preguntes que considerin oportunes relatives sobre els assumptes compresos a l’Ordre del Dia. Durant la celebració de la Junta General, els Srs. Accionistes també podran demanar verbalment les informacions o aclariments que considerin convenients en relació als punts compresos a l’Ordre del Dia.

Els drets d’assistència, representació i vot dels Srs. Accionistes es regularan pel disposat als Estatuts Socials i la llei vigent.

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars. Si no canvia la configuració del seu navegador, accepta el seu ús.