El proper 27 de desembre tindrà lloc la primera convocatòria

El Consell d’Administració ha acordat convocar junta general d’accionistes de la societat, que tindrà lloc, en primera convocatòria el proper 27 de Desembre de 2016 a les 20:00 hores al domicili social de l’entitat (Palau Olímpic) carrer Ponent, 143-161 de Badalona i en segona convocatòria el següent dia a la mateixa hora i lloc, amb motiu de prendre acords en relació al següent

 

ORDRE DEL DIA

1.- Informe del President del Consell d’Administració

2.- Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals, així com de la gestió del Consell d’Administració i proposta d’aplicació del resultat: tot relacionat a l’exercici social tancat el 30 de juny de 2016.

3.- Lectura i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici 2016/2017.

4.- Cessament dels Consellers actuals per finalització de mandat i nomenament dels nous membres del Consell d’Administració pel període de cinc anys I acceptació del càrrec per aquests.

5.- Aprovació de l’acta de la sessió i designar a la persona per protocol·litzar els acords presos.

6.- Precs i preguntes

 

A partir de la present convocatòria, qualsevol soci podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, copia dels documents que han de ser sotmesos a l’aprovació per la mateixa. Tal i com disposa l’article 197 del text refós de la Llei de Societats de Capital Social, fins al setè dia anterior al previst per la celebració de la Junta General, els accionistes podran sol·licitar del Consell d’Administració, per escrit o verbalment durant la mateixa, els informes i aclariments que considerin oportuns relacionats amb els assumptes de l’ordre del dia.

Els accionistes podran fer-se representar a la Junta General per qualsevol altre accionista mitjançant escrit exprés