El 29 de desembre tindrà lloc la primera convocatòria

El Consell d’Administració ha acordat convocar junta general d’accionistes de la societat, que tindrà lloc, en primera convocatòria el proper dia 29 de desembre de 2015 a les 20:30 hores al domicili social de l’entitat (Pavelló Olímpic) carrer Ponent, 143-161 de Badalona, i en segona convocatòria el següent dia a la mateixa hora i lloc, per tal de prendre acords en relació al següent

 

ORDRE DEL DIA

 

Primer.- Informe del President del Consell d’Administració

Segon.- Lectura i aprovació, si escau, dels comptes anuals així com de la gestió del Consell d’Administració i proposta d’aplicació del resultat: tot relacionat a l’exercici social tancat el 30 de juny de 2015.

Tercer.-Lectura i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici 2015/2016.

Quart.- Aprovació de l’acta de la sessió i designar a la persona per protocol·litzar els acords presos

Cinquè.- Precs i preguntes

 

A partir de la present convocatòria, qualsevol soci podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, còpia dels documents que han de ser sotmesos a l’aprovació per la mateixa. Tal com disposa l’article 197 del text refós de la Llei de Societats de Capital Social, fins al setè dia anterior al previst per la celebració de la Junta General, els accionistes podran sol·licitar del Consell d’Administració, per escrit o verbalment durant la mateixa, els informes i aclariments que considerin oportuns relacionats amb els assumptes de l’ordre del dia. Els accionistes podran fer-se representar a la Junta General per qualsevol altre accionista mitjançant escrit exprés.